Papaya Plants act as Antidote for Infectious Tomato Disease